اعطای بیشترین امتیاز بازآموزی و تمدید کارت مربیگری از طرف فدراسیون ورزشهای همگانی برای شرکت کنندگان و ارائه دهندگان مقاله
1397/07/30

در نشست رئیس محترم فدراسیون ورزشهای همگانی جناب آقای دکتر مجدآرا با اعضای برگزارکننده همایش که در تاریخ 97/7/29 درمحل دبیرخانه همایش در سالن حسین رضازاده اردبیل برگزار گردید، رئیس محترم فدراسیون مصوب کردند 45 امتیاز فدراسیون ورزشهای همگانی به شرکت کنندگان در دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزشهای همگانی اعطا گردد.که این بیشترین امتیاز بازآموزی و تمدید کارت مربیگری از طرف فدراسیون ورزشهای همگانی می باشد.